top of page

FÖRETRÄDESEMISSION 2024

Emissionen är nu avslutad

Läs mer om utfallet här
Tendo - Introduktion och Företrädesemission 2024
Tendo AB

Tendo - Introduktion och Företrädesemission 2024

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym

Initialt cirka 20,2 MSEK före emissionskostnader, samt genom fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner till högsta lösenkurs erhåller Bolaget ytterligare 6,9 MSEK, före emissionskostnader.

Antal aktier innan emission

11 475 362

Garanti- och teckningsåtagande

Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning och andra befintliga och nya ägare till totalt cirka 51 procent (motsvarande cirka 10,3 MSEK) genom tecknings-och garantiåtaganden (s.k. "bottom-up" eller "bottengaranti"). Av detta utgörs cirka 1,1 MSEK, motsvarande cirka 5,3 procent av emissionsvolymen av teckningsförbindelser från styrelseledamöter, ledning och befintliga ägare. Utöver detta utgörs ca 9,2 MSEK, motsvarande 45,7 procent av emissionsvolymen av garantiåtaganden. För botten-och toppgarantiåtagande utgår en kontant ersättning om 18 procent respektive 20 procent på garanterat belopp, alternativt 22 procent respektive 23 procent i form av units.

Teckningskurs

Teckningskursen är 1,76 SEK per unit, motsvarande 0,16 SEK per aktie

Företrädesrätt & Emissionsstruktur

Den som på avstämningsdagen den 4 april 2024 är registrerad aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i Bolaget. Den som på avstämningsdagen den 4 april 2024 är registrerad aktieägare kommer för varje en (1) innehavd aktie tilldelas en (1) uniträtt. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) ny unit i Bolaget. Även allmänheten äger rätt att teckna i Företrädesemissionen utan företrädesrätt.

Unit

Varje en (1) unit består av elva (11) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 3.

Värdering (pre-money)

Cirka 1,8 MSEK


Teckningsperiod

8 april – 22 april 2024

 

Sista dag för handel inklusive uniträtt

2 april 2024

 

Sista dag för handel exklusive uniträtt

3 april 2024

Handel med uniträtter

8 – 17 april 2024

Handel med betald tecknad unit (BTU)

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) pågår från och med den 8 april 2024 till och med den dag då emissionen registrerats på Bolagsverket.

Offentliggörande av utfall

Förväntas den 24 april 2024.

ISIN-kod för stamaktie

SE0017486426

ISIN-kod för uniträtter

SE0021627932

ISIN-kod för BTU

SE0021627940

Presentationer & intervjuer

bottom of page