top of page
Hand strapped to a tendo robotic aid device. Shown on the picture is the back strap covering the thumb. The hand is writing on a paper.

PRESS & IR

Tendo offentliggör bokslutskommuniké för 2023

2024-02-15

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommunikén för 2023. Kommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.tendoforpeople.se). Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén.

Tendo genomför företrädesemission av units om cirka 20,2 miljoner kronor

2024-02-05

Regulatoriskt

Styrelsen i Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget") har idag, villkorat av godkännande av extra bolagsstämma den 8 mars 2024, beslutat om en emission av 11 475 362 units med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Varje unit består av elva (11) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 3. Totalt består Företrädesemissionen av 126 228 982 nya aktier och 11 475 362 teckningsoptioner av serie TO 3 ("Teckningsoptionerna"). Under antagande om full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla en initial bruttolikvid om cirka 20,2 MSEK. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser (från bland annat styrelse och ledning) och garantiåtaganden om cirka 10,3 MSEK, motsvarande cirka 51% av Företrädesemissionen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.

För att säkerställa att Bolagets finansieringsbehov är tillgodosett fram till genomförandet av Företrädesemissionen har Bolaget erhållit ett brygglån om 1,5 MSEK från Klosterströmmens Skogar AB (enligt offentliggörande den 16 januari 2024) samt ett ytterligare brygglån om 1,5 MSEK från en svensk investerare (det ”Andra Brygglånet”), båda på identiska villkor i förhållande till uppläggningsavgift och ränta. Villkoren för brygglånet om 1,5 MSEK från Klosterströmmens Skogar AB stipulerar att lånet på förfallodagen kan återbetalas genom konvertering till aktier i Bolaget, vilket har beslutats och konvertering kommer att ske inom ramen för Företrädesemissionen (det "Konvertibla Brygglånet”). I det fall Företrädesemissionen tecknas till den grad att konvertering inte ryms inom ramen för Företrädesemissionen kommer en riktad emission för kvittning av det Konvertibla Brygglånet att äga rum i nära anknytning till Företrädesemissionen, på identiska villkor som Företrädesemissionen. Det Andra Brygglånet, inklusive ränta och uppläggningsavgift, kommer att återbetalas med medel från Företrädesemissionen.

Kallelse till extra bolagsstämma i Tendo AB

2024-02-05

Regulatoriskt

Aktieägarna i Tendo AB, org. nr. 559094-5134, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 mars 2024 kl. 09:00, på Scheelevägen 15, Ideon Science Park, 223 63 Lund

Tendo AB upptar en bryggfinansiering om 1,5 MSEK

2024-01-16

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) har idag ingått avtal om en bryggfinansiering om 1,5 MSEK före transaktionskostnader, från Klosterströmmens Skogar AB ("Långivaren"), i syfte att tillförse ytterligare rörelse- och tillväxtkapital ("Bryggfinansieringen"). Bryggfinansieringen har en uppläggningsavgift om 5,0 procent och löper med en marknadsmässig ränta om 2,0 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Återbetalning av Bryggfinansieringen ska ske i enlighet med överenskommelse med Långivaren.

Tendo erhåller Notice of Allowance i USA avseende patentansökan för Tendo OneGrip

2024-01-02

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har erhållit ett ”Notice Of Allowance” från det amerikanska patentverket (United States Patent and Trademark Office - USPTO) för patentansökan nr 12/621,672 med titeln ”Device for moving an arm and a method of operating the device”. Patentansökan är Tendos första för den amerikanska marknaden och vid beviljande stärks skyddet för Bolagets produkt Tendo OneGrip.

Tendo erhåller beställning på Tendo OneGrip från Region Norrbotten

2023-12-27

Icke-regulatoriskt

Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har fått en beställning på Tendo OneGrip från Region Norrbotten. Regionen är ny kund till Tendo och en viktig del i Tendos ”Early Access Program”. Programmet syftar till att accelerera marknadsetableringen och ge patienter snabbare tillgång till Tendo OneGrip. Ordervärdet är av mindre ekonomisk betydelse för Bolaget men av desto större värde och betydelse sett till kommersialiseringsarbetet. Leverans av enheten är planerad till början av 2024.

Tendo summerar ett händelserikt år med flera uppnådda milstolpar

2023-12-22

Icke-regulatoriskt

Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget") publicerar idag en sammanfattning av innevarande års framgångar som har bidragit till att lägga grunden för Bolagets kommersialisering av Tendo OneGrip.

Tendo erhåller beställning på Tendo OneGrip från Region Halland

2023-12-22

Regulatoriskt

Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har fått en beställning på Tendo OneGrip från Region Halland. Regionen är ny kund till Tendo och en viktig del i Tendos ”Early Access Program”. Programmet syftar till att accelerera marknadsetableringen och ge patienter snabbare tillgång till Tendo OneGrip. Ordervärdet är av mindre ekonomisk betydelse för Bolaget men av desto större värde och betydelse sett till kommersialiseringsarbetet. Leverans av enheten är planerad till början av 2024.

Tendo presenterar på Financial Stockholm den 19 december

2023-12-15

Icke-regulatoriskt

Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolagets VD, Sofie Woge, kommer att presentera Tendo på Financial Stockholm tisdagen den 19 december på Hotell Anglais i Stockholm. Presentationen kommer spelas in och publiceras i efterhand.

Tendo meddelar förändring i styrelse

2023-12-06

Regulatoriskt

Styrelseledamoten i Tendo AB, Henrik Nilsson, har idag meddelat att han lämnar styrelsen till följd av familjeskäl.

Kallelse till extra bolagsstämma i Tendo AB

2023-11-30

Regulatoriskt

Aktieägarna i Tendo AB, org. nr. 559094–5134, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 2 januari 2024 kl. 10:00, på Scheelevägen 15, Ideon Science Park, 223 63 Lund.

Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma i Tendo AB

2023-11-30

Regulatoriskt

Rättelsen avser felaktigt årtal för anmälan till extra bolagsstämma. I den tidigare kallelsen angavs datum för anmälan till 29 december 2024, korrekt datum är 29 december 2023. Det korrekta datumet är korrigerat. Kallelsen nedan stämmer i övrigt överens med tidigare utskickad kallelse.

Aktieägarna i Tendo AB, org. nr. 559094–5134, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 2 januari 2024 kl. 10:00, på Scheelevägen 15, Ideon Science Park, 223 63 Lund.

Stort intresse när Tendo OneGrip visades upp på ett flertal svenska mässor

2023-11-14

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”), har intensifierat marknadsföringsinsatserna och har under hösten medverkat på ett flertal svenska mässor för medicintekniska hjälpmedel. Tendo har visat upp och demonstrerat Bolagets produkt Tendo OneGrip som fått ett fint mottagande med tydligt intresse.

Tendo offentliggör delårsrapport för januari – september 2023

2023-11-08

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport för det tredje kvartalet 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.tendoforpeople.se). Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Valberedning i Tendo utsedd

2023-10-31

Regulatoriskt

Valberedningen i Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) har utsetts och består av representanter för Bolagets två största aktieägare samt styrelsens ordförande.

Tendo rekryterar QA/RA Manager - anställer Maria Lopez

2023-10-27

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har anställt Maria Lopez som ny QA/RA Manager för Tendo. I rollen som QA/RA Manager kommer hon ansvara för det regulatoriska arbetet med kvalitetsledningssystem, säkra implementeringen av procedurer, dokument och processer för Tendos medicintekniska produkt Tendo OneGrip. Maria Lopez har tidigare varit VD på Integrum och ansvarade för att få företagets medicintekniska produkter godkända i både EU och USA.

Tendo beviljas patent i Australien

2023-10-27

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget erhåller patent för mekaniken bakom produkten Tendo OneGrip från patentverket i Australien. Godkännandet är en del i Tendos globala patentstrategi, att skydda Tendo OneGrip på strategiskt viktiga internationella marknader.

Positivt mottagande av Tendos produkt OneGrip vid ISCoS 2023

2023-10-20

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) har nyligen medverkat på den internationella konferensen International Spinal Cord Society (ISCoS) 2023. Tendo presenterade sin innovativa produkt OneGrip som erbjuder avancerade lösningar för personer med ryggmärgsskador och intresset för produkten var stort. Tendo kommer nu följa upp de kontakter som etablerades under konferensen och väga in dialogerna i kommersialiseringsarbetet med OneGrip.

Tendo går framåt i CE-märkningsprocessen

2023-10-06

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) meddelar idag framsteg i CE-märkningsprocessen för Bolagets produkt OneGrip. Tendo, har sedan tidigare stått i kö för att kontraktera BSI Group, en Notified Body, och därigenom få en granskningstid för CE-märkning. Genom att teckna ett avtal med BSI Group har Tendo även fått en fastställd tid för granskning av den tekniska dokumentationen för CE-märkningen av Tendo OneGrip som kommer inledas om cirka ett år.

Tendo presenterar Tendo OneGrip på ISCoS 2023-mässan i Edinburgh

2023-10-05

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) är glada att meddela sin medverkan på den 62:a årliga vetenskapliga kongressen arrangerad av International Spinal Cord Society (ISCoS) 2023. Evenemanget kommer att äga rum i Edinburgh, Skottland, från den 8:e till den 11:e oktober 2023.

Tendo går mot ISO-certifiering

2023-10-03

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget har tecknat ett avtal med det oberoende certifieringsorganet BSI Group för att erhålla ISO 13485-certifiering, en internationell standard som definierar kraven för ett kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter. Tendo följer redan idag certifieringskraven och har upprättat ett kvalitetsledningssystem och är redo för nästa steg— att bli certifierade enligt ISO 13485.

Tendo AB meddelar utfall i optionsinlösen

2023-09-22

Regulatoriskt

Igår, den 21 september 2023, avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterades i samband med Tendo AB:s (”Tendo” eller ”Bolaget”) företrädesemission tidigare under 2023. Inga teckningsoptioner av serie TO 2 har nyttjats.

Idag inleds nyttjandeperioden för Tendo AB:s teckningsoptioner av serie TO 2

2023-09-07

Regulatoriskt

Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget") meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”) inleds idag, den 7 september 2023. Nyttjandeperioden löper till och med den 21 september 2023. Innehavare av TO 2 äger rätt att för varje TO 2 teckna en (1) ny aktie i Tendo till en kurs om 1,20 SEK per aktie. Genom fullt nyttjande av TO 2 kan Bolaget tillföras högst cirka 3 MSEK före emissionskostnader. Informationsblad finns tillgängligt på Tendos (www.tendoforpeople.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Via Nordic Issuing AB:s hemsida finns även anmälningssedel.

Tendo deltar på flera svenska mässor under hösten 2023

2023-09-05

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) ökar kommersialiseringsaktiviteterna och som ett led i detta kommer Bolaget delta på tre svenska mässor i höst för att visa upp Tendo OneGrip och träffa potentiella kunder och samarbetspartners. Först ut är Hjälpmedel och Föreningsmässan på Funktionsrätt i Linköping den 7 september.

Teckningskursen för Tendo AB:s teckningsoptioner av serie TO 1 har fastställts till 1,20 SEK per aktie

2023-09-05

Regulatoriskt

Tendo AB (“Tendo” eller “Bolaget”) meddelar härmed teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”), vilka emitterades i samband med den företrädesemission av units Bolaget genomförde i mars/april 2023, fastställts. Teckningskursen för TO 2 har fastställts till 1,20 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds den 7 september 2023.

Tendo offentliggör halvårsrapport för januari – juni 2023

2023-08-15

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) offentliggör härmed halvårsrapporten för 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.tendoforpeople.se/finansiella-rapporter-och-bolagsstyrning). Nedan följer en sammanfattning av halvårsrapporten.

Tendo tecknar distributionsavtal för Danmark

2023-07-03

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget ingått avtal med Bandagist Jan Nielsen A/S (”BJN”) om distribution av Tendo OneGrip i Danmark. Avtalet innebär att Tendos kommersialisering av Bolagets specialanpassade hjälpmedel Tendo OneGrip nu kan göras på både den svenska och danska marknaden.

Tendo gör sin första leverans av Tendo OneGrip

2023-06-26

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget levererat det första specialanpassade Tendo OneGrip-hjälpmedlet till patient. Leveransen är av mindre ekonomiskt värde men markerar en strategisk milstolpe då den bekräftar att det finns en betalningsvilja då man från vårdgivarnas sida ser värdet i Tendos hjälpmedel.

Tendo uppdaterar om beviljat Vinnova-bidrag

2023-05-25

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) har tidigare meddelat om ett bidrag på 3 000 000 kronor från Vinnova för klinisk validering samt utveckling av en generisk version av Tendo OneGrip inför CE-märkning. Bolaget har fått en godkänd ändringsbegäran från Vinnova som innebär att projekttiden förlängs från maj 2024 till december 2024 och kan förändras vid behov. Det uppdaterade beslutsmeddelandet innebär också att maximal andel som bidraget får utgöra av de stödberättigande kostnaderna har utökats från 35 % till 50 %.

Kommuniké från årsstämma i Tendo AB (publ)

2023-05-05

Regulatoriskt

Idag, den 5 maj 2023, hölls årsstämma i Tendo AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Tendo offentliggör delårsrapport för januari – mars 2023

2023-05-05

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapporten för första kvartalet 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://www.tendoforpeople.se/finansiella-rapporter-och-bolagsstyrning). Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Tendo stärker teamet genom att rekrytera Commercial Lead

2023-04-18

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget stärker teamet genom att anställa Peter Andersson som Commercial Lead med ansvar för Bolagets försäljning och marknadsföring.

Tendo AB meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2

2023-04-18

Regulatoriskt

Tendo AB:s ("Tendo" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vars teckningstid avslutades den 4 april 2023, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit) är den 21 april 2023 och stoppdag är den 25 april 2023. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 är den 27 april 2023.

Tendo AB meddelar utfall i optionsinlösen

2023-04-12

Regulatoriskt

Den 6 april 2023 avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Tendo AB:s (”Tendo” eller ”Bolaget”) noteringsemission som genomfördes i mars 2022. Inga teckningsoptioner av serie TO 1 har nyttjats.

Tendo AB (Publ) publicerar årsredovisning för 2022

2023-04-06

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) offentliggör härmed årsredovisningen för 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://www.tendoforpeople.se/).

Kallelse till årsstämma i Tendo AB (Publ)

2023-04-05

Regulatoriskt

Aktieägarna i Tendo AB (publ), 559094-5134, kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 maj 2023 kl. 12.00 på Ideon Alfa, Scheelevägen 15 i Lund.

Tendo AB offentliggör utfall i nyligen genomförd företrädesemission av units

2023-04-05

Regulatoriskt

Teckningstiden i Tendo AB:s ("Tendo" eller "Bolaget") företrädesemission av units avslutades den 4 april 2023. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 43,5 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka 20 procent har aktiverats för att uppnå en total teckning om cirka 63,5 procent. Tendo tillförs därmed cirka 6 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen har för avsikt att fatta formellt beslut om tilldelning imorgon, den 6 april 2023. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut efter styrelsemötet.

Tendo avslutar litteratur- och användarvänlighetsstudier med positivt resultat

2023-04-04

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har avslutat sin användarvänlighetsstudie och kan konstatera att den inte medförde några hinder för marknadsintroduktionen och att Tendo OneGrip mottogs väl hos de användare som deltog i studien. I samband med resultaten från användarvänlighetsstudien kan Bolaget även se den tidigare genomförda litteraturstudien som avslutad.

Tendo ingår produktionsavtal med Bandagist Jan Nielsen A/S

2023-03-31

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har tecknat ett avtal med Bandagist Jan Nielsen A/S (”BJN”) för produktionen av de textila delarna av produkten Tendo OneGrip. BJN är ett ortopedtekniskt företag baserat i Köpenhamn som arbetar med såväl traditionella stödjande ortosskenor som högteknologiska exoskelett.

Tendo tecknar Letter of Intent med Bandagist Jan Nielsen A/S för kommersialisering av Tendo OneGrip på den danska marknaden

2023-03-31

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har tecknat ett Letter of Intent med Bandagist Jan Nielsen A/S (”BJN”) inför kommersialiseringen av Tendo OneGrip på den danska marknaden.

Rättelse: Tendo beviljas bidrag från Vinnova för klinisk validering samt utveckling av generisk version av Tendo OneGrip inför CE-märkning

2023-03-30

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har beviljats ett bidrag på 3 000 000 kronor från Vinnova för utlysningen ”Swelife och Medtech4Health - Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2022”. Bidraget är ett maximalt bidrag under projekttiden och är uppdelat på bidrag till Tendo AB på 2 702 515 kronor och Tendos samarbetspartner Sigma Lundinova AB på 297 485 kronor. Maximal andel som bidraget får utgöra av de stödberättigande kostnaderna är 35 procent. Förutsatt att projektet påbörjas pågår det från april 2023 till maj 2024 och bidraget betalas ut i omgångar efter att uppnådda delmål rapporteras till Vinnova. Utbetalningsplanen är preliminär och kan justeras beroende på den faktiska förbrukningen av Bolagets medel.

Tillägg till informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av units i Tendo AB

2023-03-30

Regulatoriskt

Detta tilläggsmemorandum har upprättats av Tendo AB med org.nr. 559094-5134, (”Tendo” eller ”Bolaget”) och utgör ett tillägg till det informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av units (aktier och teckningsoptioner av serie TO 2) som offentliggjordes den 20 mars 2023. Tilläggsmemorandumet är en del av, och ska läsas tillsammans med det ursprungliga memorandumet. Distribution av detta tillägg till memorandumet är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se avsnittet ”Viktig information”, på sida 2 i det ursprungliga memorandumet.

Tendo beviljas bidrag från Vinnova för klinisk validering samt utveckling av generisk version av Tendo OneGrip inför CE-märkning

2023-03-30

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har beviljats ett bidrag på 3 000 000 kronor från Vinnova för utlysningen ”Swelife och Medtech4Health - Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2022”.

Tendo uppnår viktig milstolpe­­ —­­­ påbörjar orderprocess av en första Tendo OneGrip

2023-03-29

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) meddelar idag att en första användare har blivit remitterad en Tendo OneGrip av sin vårdgivare, vilket är första steget mot att leverera en Tendo OneGrip till en användare och en oerhört viktig milstolpe för kommersialiseringen av Tendos första produkt.

Tendo tecknar Letter of Intent med klinik för klinisk studie

2023-03-28

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har tecknat ett Letter of Intent med Sunnaas Rehabilitation Hospital (”SH”) i Oslo. Tendo kommer tillsammans med SH att utvärdera de kliniska fördelarna med Tendo OneGrip under en klinisk utvärdering. Den kliniska studien är planerad att genomföras under hösten 2023 på SH i Oslo.

Tendo AB deltar på investerarträff med Financial Stockholm den 29 mars 2023

2023-03-27

Icke-regulatoriskt

Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget") genomför för närvarande en emission av units, vars teckningstid avslutas den 4 april 2023. Syftet med emissionen att finansiera förberedelser inför CE-märkning av Tendo OneGrip, produktoptimering, klinisk studie, dokumentation och regulatorisk process, samt marknadsbearbetning i Norden och förberedelser inför samarbetsavtal i marknader utanför Norden. Emissionsvolymen uppgår initialt till högst cirka 9,4 MSEK före transaktionskostnader. På onsdag, den 29 mars 2023, presenterar Bolagets VD Sofie Woge på investerarträff i Stockholm.

Idag inleds teckningstiden i Tendo AB företrädesemission av units i syfte att kommersialisera Tendo OneGrip och optimera produkten inför CE-märkning

2023-03-21

Regulatoriskt

Idag, den 21 mars 2023, inleds teckningstiden i Tendo AB:s ("Tendo" eller "Bolaget") emission av units bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”), med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare samt innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningstiden avslutas den 4 april 2023. Emissionsvolymen uppgår initialt till högst cirka 9,4 MSEK före transaktionskostnader ("Företrädesemissionen"). Vid fullteckning av Företrädesemissionen och fullt nyttjande av TO 2 tillförs Bolaget ytterligare cirka 7,5 MSEK före transaktionskostnader. Företrädesemissionen är på förhand skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning och andra befintliga ägare till totalt cirka 3,6 MSEK (motsvarande cirka 39 procent) genom tecknings- och garantiåtaganden (s.k. ”top-down” eller ”toppgaranti”). Memorandum finns tillgängligt på Bolagets (www.tendoforpeople.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) hemsidor. Bolagets VD Sofie Woge kommer även att presentera på investerarträff kvällen den 29 mars 2023 (se nedan för detaljer).

Tendo AB offentliggör memorandum inför företrädesemission av units som inleds imorgon

2023-03-20

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 10 mars 2023 styrelsens beslut om att genomföra en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma hållen den 8 mars 2023.

Idag inleds nyttjandeperioden för Tendo AB:s teckningsoptioner av serie TO 1

2023-03-16

Regulatoriskt

Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget") meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 (”TO 1”) inleds idag den 16 mars 2023. Nyttjandeperioden löper till och med den 6 april 2023. Innehavare av TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Tendo till en kurs om 6,75 SEK per aktie. Genom fullt nyttjande av TO 1 kan Bolaget tillföras högst cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader. Informationsblad finns tillgängligt på Tendos (www.tendoforpeople.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Via Nordic Issuing AB:s hemsida finns även anmälningssedel. Att notera är att Bolaget parallellt med nyttjandeperioden för TO 1 har en pågående företrädesemission. Innehavare av TO 1 har företrädesrätt i pågående företrädesemission. Information om företrädesemissionen finns på Bolagets hemsida.

Teckningskursen för Tendo AB:s teckningsoptioner av serie TO 1 har fastställts till 6,75 SEK per aktie

2023-03-14

Regulatoriskt

Tendo AB (“Tendo” eller “Bolaget”) meddelar härmed teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Bolagets IPO av units under 2022. Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 1 har fastställts till 6,75 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds den 16 mars 2023.

Tendo AB beslutar om företrädesemission av units om initialt cirka 9,4 MSEK i syfte att kommersialisera Tendo OneGrip och optimera produkten inför CE märkning

2023-03-10

Regulatoriskt

Styrelsen i Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget") har idag, den 10 mars 2023, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en emission av units bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”), med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare samt innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1. Emissionsvolymen uppgår initialt till högst cirka 9,4 MSEK före transaktionskostnader ("Företrädesemissionen"). Vid fullteckning av Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av därigenom emitterade TO 2 till högsta teckningskurs, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 7,5 MSEK före transaktionskostnader. Vid eventuell överteckning av Företrädesemissionen har styrelsen för avsikt att besluta om ytterligare en nyemission av units till samma villkor som i Företrädesemissionen vilket kan tillföra Bolaget ytterligare initialt högst cirka 2,5 MSEK före transaktionskostnader (”Övertilldelningsemissionen”). Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning och andra befintliga ägare till totalt cirka 39 procent (motsvarande cirka 3,6 MSEK) genom tecknings- och garantiåtaganden (s.k. ”top-down” eller ”toppgaranti”). Memorandum, innehållandes en mer detaljerad beskrivning av erbjudandet och verksamheten, kommer att publiceras senast när teckningsperioden för Företrädesemissionen inleds.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Tendo AB

2023-03-08

Regulatoriskt

Kommuniké från extra bolagsstämma i Tendo AB

Tendo offentliggör bokslutskommuniké för 2022

2023-02-21

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommunikén för 2022. Kommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://www.tendoforpeople.se/). Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén.

Kallelse till extra bolagsstämma i Tendo AB

2023-02-03

Regulatoriskt

Aktieägarna i Tendo AB, org. nr. 559094-5134, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 8 mars 2023 kl. 14:00, på Scheelevägen 15, Ideon Science Park, 223 63 Lund.

Tendo tecknar tillverkningsavtal med OIM Sweden AB

2023-01-13

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har tecknat ett tillverkningsavtal med OIM Sweden AB (”OIM Sweden”) AB för tillverkning av Bolagets första produkt Tendo OneGrip.

Tendo erhåller patentskydd i Japan

2022-12-14

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har fått besked från det japanska patentverket (JPO) att myndigheten avser att bevilja patent för mekaniken bakom Bolagets första produkt, Tendo OneGrip. Tendo bedömer att det finns god framtida marknadspotential på den japanska marknaden. Patentskyddet i Japan är därför strategiskt viktigt i framtiden när Tendo arbetar för en global expansion.

Tendo redo att testa OneGrip med användare

2022-12-08

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) ger idag en uppdatering om Bolagets användarvänlighetsstudie och litteraturstudie inför den kommande marknadslanseringen av Bolagets första produkt, Tendo OneGrip. Användarvänlighetsstudien avser att testa produktens användarvänlighet och säkerställa att den används på ett korrekt och säkert sätt. Litteraturstudiens syfte är att verka som klinisk evidens för att påvisa att produktens prestanda och säkerhet är i linje med de krav som EU-förordningen MDR har fastställt.

Tendo offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022

2022-11-07

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapporten för tredje kvartalet 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://www.tendoforpeople.se/). Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Valberedning i Tendo utsedd

2022-11-03

Icke-regulatoriskt

Valberedningen i Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) har utsetts och består av representanter för Bolagets tre största aktieägare samt styrelsens ordförande.

Tendos presentation från Sedermeradagen Malmö

2022-10-13

Icke-regulatoriskt

Den 5 oktober 2022 presenterade Sofie Woge, VD på Tendo, på Sedermeradagen i Malmö.

Tendo AB färdigställer ram för kvalitetsledningssystem (QMS) i enlighet med ISO 13485

2022-09-30

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att ramen för Bolagets kvalitetsledningssystem (QMS) i enlighet med ISO 13485 är färdigställd och övergår nu till ett löpande arbete för att hålla systemet uppdaterat i takt med den fortsatta utvecklingen av Tendo.

Tendo AB Halvårsrapport 2022

2022-08-17

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed halvårsrapporten för 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://www.tendoforpeople.se/). Nedan följer en sammanfattning av halvårsrapporten.

Tendo AB beviljas viktig registrering från läkemedelsverket inför marknadslansering av Tendo OneGrip

2022-07-06

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har blivit registrerade som medicinteknisk tillverkare av specialanpassade produkter. Registreringen är ett viktigt steg inför marknadslanseringen av Bolagets produkt Tendo OneGrip som är planerad till Q1 2023.

Kalqyl publicerar analys av Tendo AB

2022-06-13

Icke-regulatoriskt

Analysbolaget Kalqyl har publicerat en aktieanalys av Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”). Med sin patenterade teknik utvecklar Bolaget en användarvänlig exoskeletthandske som Kalqyl bedömer ha stor potential till en god marknadsintroduktion i Skandinavien under 2023.

Tendo AB Delårsrapport Q1

2022-05-19

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapporten för första kvartalet 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://www.tendoforpeople.se/). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Kommuniké från årsstämma i Tendo AB

2022-05-19

Regulatoriskt

Idag, den 19 maj 2022, hölls årsstämma i Tendo AB (”Tendo”). Nedan följer en resumé av de huvudsakliga beslut som fattades.

Tendo ställer ut på NoSCoS 2022

2022-04-28

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ställer ut på Nordic Spinal Cord Society – Nordiska mässan för ryggmärgsskador (”NoSCoS”) den 5–7 maj i Stockholm. Tendo ställer ut tillsammans med Rehabmobility, en klinik som Bolaget sedan tidigare har ett samarbete med.

Tendo fördjupar samarbete med Sigma Lundinova AB

2022-04-26

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget fördjupar samarbetet med Sigma Lundinova AB (”Lundinova”). Lundinova ska hjälpa Bolaget med att färdigställa elektronikdesignen och fortsätta stötta arbetet kring motorstyrningen, inför kommande lansering av Tendo OneGrip.

Kallelse till årsstämma i Tendo AB

2022-04-21

Regulatoriskt

Aktieägarna i Tendo AB, org.nr 559094-5134, kallas till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 klockan 12.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 15 i Lund.

Tendo tecknar samarbetsavtal med ImproveMatic ApS

2022-04-13

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med ImproveMatic ApS (”ImproveMatic”). ImproveMatic ska tillsammans med Tendo utveckla och färdigställa Bolagets kvalitetsledningsystem (QSM) i enlighet med ISO 13485.

Idag inleds handeln i Tendo AB:s aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market

2022-04-06

Regulatoriskt

Idag inleds handeln i Tendo AB:s (”Tendo” eller ”Bolaget”) aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market. Bolagets aktier handlas under kortnamnet ”TENDO” och har ISIN-kod SE0017486426. Teckningsoptioner av serie TO 1 handlas under kortnamnet ”TENDO TO1” och har ISIN-kod SE0017563893.

Tendo ingår samarbete med OIM Sweden AB

2022-04-04

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett samarbetsavtal med OIM Sweden AB (”OIM Sweden”) om att optimera och tillverkningsanpassa Tendo OneGrip inför marknadslansering.

Tendos emission av units fulltecknad

2022-03-30

Regulatoriskt

Den 28 mars 2022 avslutades anmälningsperioden i Tendo AB:s (”Tendo” eller ”Bolaget”) emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Noteringsemissionen”). Noteringsemissionen tecknades till totalt cirka 18,75 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 100 procent. Genom Noteringsemissionen tillförs Bolaget således cirka 18,75 MSEK före emissionskostnader och kvittning av tidigare erhållet brygglån samt dess ränta. Bolaget tillförs genom Noteringsemissionen cirka 260 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas idag, den 30 mars 2022. Handel i Tendos aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på Spotlight Stock Market är planerad att inledas den 6 april 2022. Bolaget har även ingått avtal om likviditetsgaranti med Sedermera Corporate Finance AB.

Tendo AB presenterar idag via FinWire Media

2022-03-17

Icke-regulatoriskt

Emissionsaktuella Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) presenterar idag, den 17 mars 2022, kl. 15:00, via livestreamad webbsändning med FinWire Media. Länk till presentationen hittas nedan. Anmälningsperioden i Bolagets emission av units pågår till och med den 28 mars 2022. För mer information om Bolaget och erbjudandet, se Bolagets (www.tendoforpeople.se) eller Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) hemsida.

Idag inleds anmälningsperioden i Tendo AB:s noteringsemission

2022-03-14

Regulatoriskt

Idag inleds anmälningsperioden i Tendo AB:s (”Tendo” eller ”Bolaget”) emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Noteringsemissionen”). Anmälningsperioden pågår till och med den 28 mars 2022. Noteringsemissionen uppgår till initialt högst cirka 18,75 MSEK, och om cirka ett år kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 11,25 MSEK genom optionsinlösen. Tendo har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser motsvarande cirka 74,3 procent av den initiala emissionsvolymen. Prospekt samt teaser finns tillgängliga via Bolagets (www.tendoforpeople.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) samt Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Anmälan om förvärv av units sker till bank/förvaltare genom att följa bankens/förvaltarens rutiner och riktlinjer. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i Noteringsemissionen.

Tendo AB godkänns för notering och offentliggör prospekt

2022-03-11

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Godkännandet är villkorat erforderlig ägarspridning samt att Tendo uppnår den lägsta gränsen i Bolagets kommande emission av units (”Noteringsemissionen”), i enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk. Bolaget offentliggör härmed även prospekt för den kommande Noteringsemissionen, vars anmälningsperiod pågår från och med den 14 mars till och med den 28 mars 2022 och som initialt kan tillföra Bolaget högst cirka 18,75 MSEK. Genom inlösen av teckningsoptioner kan Tendo tillföras ytterligare högst cirka 11,25 MSEK cirka ett år efter noteringen. Inför Noteringsemissionen har Tendo på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser med ett antal externa investerare, motsvarande cirka 74,3 procent av den initiala emissionsvolymen. Prospektet finns tillgängligt via Bolagets (www.tendoforpeople.se), Sedermera Corporate Finances (www.sedermera.se) Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i samband med Noteringsemissionen.

Tendo AB siktar mot notering på Spotlight Stock Market

2022-02-08

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel, initialt till personer med funktionsnedsättningar i händerna som uppkommit till följd av en ryggmärgsskada. För att möjliggöra marknadslansering av Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, förbereder Tendo nu för en kapitalisering inför planerad notering på Spotlight Stock Market under våren 2022. Tendo har anlitat Sedermera Corporate Finance AB (”Sedermera”) att agera finansiell rådgivare samt Markets & Corporate Law Nordic AB att agera legal rådgivare i samband med kapitaliseringen och den planerade noteringen. Nordic Issuing AB är anlitat emissionsinstitut och Shark Communication AB kommunikationsrådgivare.

bottom of page