top of page

FÖRETRÄDESEMISSION 2023

FÖRETRÄDESEMISSION 2023

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym

Initialt cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader, samt genom fullt nyttjande av teckningsoptioner till högsta lösenkurs erhåller Bolaget ytterligare kapitaltillförsel om cirka 7,5 MSEK.

Antal aktier innan emission

6 480 000 aktier.
 

Garant- och teckningsåtagande

Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning och andra befintliga ägare till totalt cirka 39 procent (motsvarande cirka 3,6 MSEK) genom tecknings- och garantiåtaganden (s.k. "top-down" eller "toppgaranti"). Av detta kommer cirka 1,8 MSEK, motsvarande cirka 19 procent av emissionsvolymen, i form av teckningsåtagande från styrelseledamöter, ledning och befintliga ägare. För toppgarantiåtagande utgår en kontant ersättning om 15 procent på garanterat belopp, alternativt 17 procent i form av extra units förutsatt att detta ryms inom bolagsordningens gränser.

Erbjudandepris
Teckningskursen är 2,40 SEK per unit, vilket motsvarar 1,20 SEK per aktie. Läs mer om villkoren i memorandum här.

Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen den 17 mars 2023 var registrerad aktieägare och/eller innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 i Tendo äger företrädesrätt att teckna units i Bolaget. Innehavare av aktier och innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 (som emitterades i Bolagets IPO av units under 2022) kommer att erhålla en uniträtt för varje aktie respektive teckningsoption av serie TO 1. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoptioner av serie TO 2. Även allmänheten äger rätt att teckna i Företrädesemissionen utan företrädesrätt.

Lock up

Styrelse och ledning har ingått avtal om lock up, där parterna förbundit sig att inte avyttra något av sina aktieinnehav under en period som sträcker sig till och med att nyttjandeperioden för planerad teckningsoption ägt rum, vilket innebär en period om cirka sex månader efter initial företrädesemission.

Värdering (pre-money)
Cirka 7,8 MSEK.


Teckningsperiod
21 mars - 4 april 2023

 

Sista dag för handel inklusive uniträtt

15 mars 2023

 

Sista dag för handel exklusive uniträtt

16 mars 2023
 

Handel med uniträtter

21-30 mars 2023

Handel med betald tecknad unit (BTU)

Handel med BTU (Betald tecknad aktie) pågår från och med den 21 mars 2023 till och med den dag då emissionen registrerats på Bolagsverket.

Offentliggörande av utfall
Planerat till den 6 april 2023.

Teckningsoptioner av TO 2

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs om 1,20-1,90 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Teckningskursen kommer att offentliggöras en till två dagar innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan äga rum under perioden 7-21 september 2023.

ISIN-kod för Aktie
SE0017486426.

ISIN-kod för TO 2

SE0020050177.

ISIN-kod för uniträtter

SE0020050185.

ISIN-kod för BTU

SE0020050193.

Presentations & interviews

Nordnet logo
Aktiekunskap logo
bottom of page